CHUYÊN MỤCSkip Navigation Links.
Collapse Bộ Thủ tục hành chính cấp Huyện
 1 TT Lĩnh vực thuế
 1 TT Lĩnh vực Nuôi con nuôi
 1 TT Lĩnh vực Giáo dục Trung học
 2 TT Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
 2 TT Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (Lao động TB&XH)
 9 TT Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
 2 TT Chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19
 3 TT Lĩnh vực Lao động việc
 1 TT Lĩnh vực An toàn thực phẩm
 2 TT Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
 1 TT Lĩnh vực Chính quyền địa phương
 1 TT Lĩnh vực Công chức, viên chức
 15 TT Lĩnh vực Công sản
 11 TT Lĩnh vực Công thương
 3 TT Lĩnh vực Dân tộc
 6 TT Lĩnh vực Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
 3 TT Lĩnh vực Thư viện
 9 TT Lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
 21 TT Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, hợp tác xã
 9 TT Lĩnh vực đường thuỷ nội địa
 41 TT Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo
 1 TT Lĩnh vực Hạ tầng đô thị
 1 TT Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở
 5 TT Lĩnh vực Khiếu nại tố cáo
 1 TT Lĩnh vực Khoa học, công nghệ và Môi trường
 3 TT Lĩnh vực Kinh doanh khí
 3 TT Lĩnh vực Kinh tế Hợp tác
 3 TT Lĩnh vực Lâm nghiệp
 16 TT Lĩnh vực Lao động-TB&XH
 10 TT Lĩnh vực môi trường, đất đai
 3 TT Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản
 3 TT Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
 1 TT Lĩnh vực Quản lý giá (phòng TCKH)
  8 TT Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
 5 TT Lĩnh vực Thủy lợi
 3 TT Lĩnh vực Thuỷ sản
 21 TT Lvực Tổ chức bộ máy
 8 TT Lĩnh vực Tôn giáo
 31 TT Lĩnh vực Tư pháp
 17 TT Lĩnh vực Văn hóa
 4 TT Lĩnh vực Viễn thông Internet
 6 TT Lĩnh vực hoạt động xây dựng
 2 TT Lĩnh vực Xuất bản
 Các Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànSkip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai