CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1821/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND các xã, thị trấn

09/08/2022

8/09/2022

Quyết định 1833/QĐ-UBND

Quyết định về việc xuất ngân sách huyện bổ sung cho UBND xã Ia Nan

12/08/2022

8/12/2022

Nghị quyết 118/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách năm 2021

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 119/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sugn dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2022 từ nguồn chi khác ngân sách (đợt 1)

14/07/2022

7/14/2022

Nghị quyết 117/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022

14/07/2022

7/14/2022

Tờ trình 82/TTr-UBND ngày 24/6/2022 Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách đia phương năm 2021

24/06/2022

6/24/2022

Quyết định 1202/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung phương án phân bổ ngân sách

10/05/2022

5/10/2022

Quyết định 1201/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh dự toán chi thường xuyên của các trường học

10/05/2022

5/10/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai