CHUYÊN MỤC

Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
 
 
STT Số Hiệu - Tên tài liệu
1 Mô hình hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
2 Chính sách chất lượng
3 Mục tiêu chất lượng năm 2021
4 Quyết đinh 877 ngày 16 tháng 6 năm 2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành xây dựng  và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện Đức Cơ
5 Quyết đinh 1749 ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện Đức Cơ
6 Quyết định 1849 ngày 30/11/2020 Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN 9001:2015
7 Quy trình Hệ thống
8 Quy trình Tác nghiệp
9 Hồ sơ tài liệu kiểm chứng các năm (từ năm 2020 trở đi)
10 Phiếu khảo sát sự hài lòng của khách hàng
11 36/KH-UBND huyện-kế hoạch kiểm tra hoạt động áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại huyện đức cơ năm 2021
12 Quyết đinh 2421 ngày 30 tháng 9 về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện Đức Cơ (lần 2)
13 Quy chế chi cho BCĐ ISO 9001:2015
14 3018/QĐ-UBND huyện ngày 01/12/2021 Quyết định Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TVCN 9001:2015
15 Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 Về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính của UBND huyện Đức Cơ (lần 1-2023) 
16 Quyết định số 10/QĐ-UBND huyện ngày 06/01/2023 về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2015 năm 2023

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai