CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 114/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/HU ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030

27/06/2022

6/27/2022

Quyết định 141/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện

01/08/2022

8/01/2022

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Kế hoạch 113/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/HU, ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/06/2022

6/23/2022

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023

08/07/2022

7/08/2022

Báo cáo 21/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2022

20/07/2022

7/20/2022

Báo cáo 09/BC-HĐND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 5, chương trình công tác tháng 6 năm 2022

25/05/2022

5/25/2022

Nghị quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Nghị quyết 109/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022

28/04/2022

4/28/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai