HĐND - UBND huyện Đức Cơ
    Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Đức Cơ - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3846 107
          Fax: 

         1478004004_Mail.png Email: ubndducco@gialai.gov.vn
    Website: ducco.gialai.gov.vn