CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 340/QĐ-UBND

Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/06/2021

6/3/2021

Quyết định 23/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách tỉnh Gia Lai năm 2021

21/01/2021

1/21/2021

Quyết định 83/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2025

09/02/2021

2/09/2021

Kế hoạch 2437/KH-UBND

Kế hoạch hành động Thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

10/12/2020

12/10/2020

Báo cáo 11/BC-UBND

Báo cáo Kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2020

22/01/2021

1/22/2021

Kế hoạch 12/KH-STTTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 01 và Nghị quyết 02 ngày 01/01/2021 của Chính phủ

19/01/2021

1/19/2021

Báo cáo 190/BC-UBND

Báo cáo công tác Kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

22/12/2020

12/22/2020

Quyết định 1077/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi trường

20/11/2020

11/20/2020

Nghị quyết 01-NQ/TU

Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

30/12/2020

12/30/2020

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công tỉnh Gia Lai

02/11/2020

11/02/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai