Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
htdt-(1).jpg
 

 
1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT PHÒNG/ BAN TÀI KHOẢN
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện ubndducco@gialai.gov.vn
2 Phòng Nội vụ nv.ducco@gialai.gov.vn
3 Phòng Kinh tế và Hạ tầng ktht.ducco@gialai.gov.vn
4 Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội ldtbxh.ducco@gialai.gov.vn
5 Phòng Thanh tra tt.ducco@gialai.gov.vn
6 Phòng Dân tộc dt.ducco@gialai.gov.vn
7 Phòng Tư pháp tp.ducco@gialai.gov.vn
8 Phòng Tài nguyên và Môi trường tnmt.ducco@gialai.gov.vn
9 Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nnptnt.ducco@gialai.gov.vn
10 Phòng Văn hóa - Thông tin vhtt.ducco@gialai.gov.vn
11 Phòng Tài chính - Kế hoạch tckh.ducco@gialai.gov.vn
12 Phòng Giáo dục và Đào tạo  gddt.ducco@gialai.gov.vn
13 Phòng Y tế yt.ducco@gialai.gov.vn
14 Ban Quản lý Dự án và Đầu tư bqldadt.ducco@gialai.gov.vn
15 Đài Truyền thanh - Truyền hình daittth.ducco@gialai.gov.vn
16 Trung tâm Giáo dục thường xuyên ttgdtx.ducco@gialai.gov.vn
17 Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ttdskhhgd.ducco@gialai.gov.vn
18 Đội CTGT-DV ĐT dctgtdvdt.ducco@gialai.gov.vn
19 Trung tâm VH-TTTT ttvhtttt.ducco@gialai.gov.vn

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT HỌ VÀ TÊN TÀI KHOẢN
I/ Lãnh đạo UBND huyện
1 Trần Ngọc Phận phantn.ducco@gialai.gov.vn
2 Trịnh Văn Thành thanhtv.ducco@gialai.gov.vn
II/ Văn phòng HĐND-UBND
1 Nguyễn Văn Tuyến tuyennv.ducco@gialai.gov.vn
2 Lê Phú Huy huylp.ducco@gialai.gov.vn
3 Đinh Thị Bích Khoa khoadt.ducco@gialai.gov.vn
4 Phạm Ngọc Khoa khoapn.ducco@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Giang giangnt.ducco@gialai.gov.vn
6 Vũ Thị Thủy thuyvt.ducco@gialai.gov.vn
7 Trần Hữu Dũng dungth.ducco@gialai.gov.vn
III/ Phòng Nội Vụ
1 Nguyễn Huệ huen.ducco@gialai.gov.vn
2 Văn Bá Định dinhvb.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Ánh Hồng hongnta.ducco@gialai.gov.vn
4 Rơ O H Mia hmiaro.ducco@gialai.gov.vn
5 Lê Thị Thúy Hằng hangltt.ducco@gialai.gov.vn
     
IV/ Phòng Lao động - TBXH
1 Trương Văn Độ dungbv.ducco@gialai.gov.vn
2 Rơ Châm H'Mé hmerc.ducco@gialai.gov.vn
3 Tăng Ngọc Trai traitn.ducco@gialai.gov.vn
4 Trần Thị Thúy Hằng hangttt.ducco@gialai.gov.vn
5 Huỳnh Thị Mỹ Linh linhhtm.ducco@gialai.gov.vn
6 Trương Minh Hiệp hieptm.ducco@gialai.gov.vn
V/ Phòng Dân tộc
1 Văn Bá Chỉ chivb.ducco@gialai.gov.vn
2 Rơ Mah Rý ryrm.ducco@gialai.gov.vn
3 Đoàn Thị Ngọc ngocdt.ducco@gialai.gov.vn
4 Trịnh Xuân Sơn sontx.ducco@gialai.gov.vn
VI/ Phòng Văn hóa - Thông tin
1 Huỳnh Xuân Thạnh thanhhx.ducco@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Đình Tiến tiennd.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phong Lan lanntp.ducco@gialai.gov.vn
VII/ Phòng Tài Chính - Kế hoạch
1 Trần Ngọc Phận phantn.ducco@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Văn Quang quangnv.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Văn Minh Tuệ tuenvm.ducco@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Đông Dương duongnd.ducco@gialai.gov.vn
5 Lã Toàn Thắng thanglt.ducco@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Thị Thủy thuynt.ducco@gialai.gov.vn
VIII/ Phòng Kinh Tế - Hạ tầng
1 Nguyễn Văn Luyện luyennv.ducco@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Vinh vinhnx.ducco@gialai.gov.vn
3 Lương Duy Thưởng thuongld.ducco@gialai.gov.vn
4 Trịnh Thị Bích Thủy thuyttb.ducco@gialai.gov.vn
5 Hồ Thanh Tâm tamht.ducco@gialai.gov.vn
IX/ Phòng Thanh tra
1 Võ Sỹ Bình binhvs.ducco@gialai.gov.vn
2 Phan Ngọc Tuấn tuanpn.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Giang giangnt.ducco@gialai.gov.vn
X/ Phòng Tư Pháp
1 Trần Thị Châu chautt.ducco@gialai.gov.vn
2 Phạm Thị Lựu luupt.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Hoàng Ly lynth.ducco@gialai.gov.vn
XI/ Phòng Giáo Dục - Đào tạo
1 Võ Công Dương duongvc.ducco@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Nhật Trường truongnx.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Thị Châu chaunt.ducco@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thị Kim Khánh khanhntk.ducco@gialai.gov.vn
5 Nguyễn Thị Hợp hopnt.ducco@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Đình Thắng thangnd.ducco@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Lương Bảy baynl.ducco@gialai.gov.vn
8 Lê Đình Thanh thanhld.ducco@gialai.gov.vn
9 Nguyễn Tấn Cường cuongnt.ducco@gialai.gov.vn
XII/ Phòng Y tế
1 Rơ Mah Bưu buurm.ducco@gialai.gov.vn
2 Trần Thị Hoài Thương thuongtth.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Tấn Duy duynt.ducco@gialai.gov.vn
XIII/ Phòng Nông Nghiệp
1 Phan Đình Hải haipd.ducco@gialai.gov.vn
2 Nguyễn Quốc Tư tunq.ducco@gialai.gov.vn
3 Trần Thị Hiếu hieutt.ducco@gialai.gov.vn
4 Lương Thị Thanh Huyền huyenltt.ducco@gialai.gov.vn
6 Siu Bíu siubiu.ducco@gialai.gov.vn
7 Nguyễn Minh Trường truongnm.ducco@gialai.gov.vn
XIV/ Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Trần Trọng Long longtt.ducco@gialai.gov.vn
2 Lê Bá Nam namlb.ducco@gialai.gov.vn
3 Đỗ Tấn Thuận thuandt.ducco@gialai.gov.vn
4 Phạm Văn Đạt datpv.ducco@gialai.gov.vn
5 Lê Thị Tịnh tinhlt.ducco@gialai.gov.vn
6 Trần Minh Phúc phuctm.ducco@gialai.gov.vn
XV/ Ban Quản lý Dự án và Đầu tư
1 Đinh Mạnh Hùng hungdm.ducco@gialai.gov.vn
2 Huỳnh Tuấn Kiệt kietht.ducco@gialai.gov.vn
3 Huỳnh Ngọc Toàn toanhn.ducco@gialai.gov.vn
4 Trần Khiêm khiemt.ducco@gialai.gov.vn
5 Trương Minh Nhật nhattm.ducco@gialai.gov.vn
6 Ngôn Thành Nam namnt.ducco@gialai.gov.vn
XVI/ Đài Truyền thanh - Truyền hình
1 Trần Quốc Trung trungtq.ducco@gialai.gov.vn
2 Trần Văn Biên bientv.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Đình Mân mannd.ducco@gialai.gov.vn
4 Hồ Anh Dũng dungha.ducco@gialai.gov.vn
5 Lê Văn Châu chaulv.ducco@gialai.gov.vn
6 Quách Thị Nhiên nhienqt.ducco@gialai.gov.vn
7 Võ Thị Thanh Hiếu hieuvtt.ducco@gialai.gov.vn
XVII/ Trung tâm Giáo dục NN-GDTX
1 Rơ Mah Hiêm hiemrm.ducco@gialai.gov.vn
2 Lê Văn Nghĩa nghialv.ducco@gialai.gov.vn
3 Lê Thị Hà halt.ducco@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Chăm chamn.ducco@gialai.gov.vn
5 Puih H'Nguyệt nguyetph.ducco@gialai.gov.vn
6 Phạm Ngọc Khoa khoapn.ducco@gialai.gov.vn
XVIII/ Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
1 Lê Thị Bê belt.ducco@gialai.gov.vn
2 Siu Đen siuden.ducco@gialai.gov.vn
3 Mai Thị Tuyết Yến yenmtt.ducco@gialai.gov.vn
XIX/ Đội CTGT-DV ĐT
1 Nguyễn Đông Phai phaind.ducco@gialai.gov.vn
2 Hồ Quốc Việt viethq.ducco@gialai.gov.vn
XX/ Trung tâm VH-TTTT
1 Nguyễn Quốc Anh anhnq.ducco@gialai.gov.vn
2 Đặng Quốc Bá badq.ducco@gialai.gov.vn
3 Nguyễn Vũ Hiền hiennv.ducco@gialai.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thu Hà hantth.ducco@gialai.gov.vn
5 Phạm Văn Thắng thangpv.ducco@gialai.gov.vn
6 Nguyễn Thị Hải Lệ lenth.ducco@gialai.gov.vn
7 Đô Thị Thanh Tuyền tuyendtt.ducco@gialai.gov.vn
8 Nguyễn Trường Ngũ ngunt.ducco@gialai.gov.vn
9 Võ Phi Hùng hungvp.ducco@gialai.gov.vn
10 Rơ Châm Khánh khanhrc.ducco@gialai.gov.vn
XXI/ UBND các xã, thị trấn thuộc huyện
140 UBND xã Ia Dơk ubndiadok.ducco@gialai.gov.vn
141 UBND xã Ia Nan ubndianan.ducco@gialai.gov.vn
142 UBND xã Ia Lang ubndialang.ducco@gialai.gov.vn
143 UBND xã Ia Dom ubndiadom.ducco@gialai.gov.vn
144 UBND xã Ia Kla ubndiakla.ducco@gialai.gov.vn
145 UBND xã Ia Krêl ubndiakrel.ducco@gialai.gov.vn
146 UBND xã Ia Kriêng ubndiakrieng.ducco@gialai.gov.vn
147 UBND xã Ia Pnôn ubndiapnon.ducco@gialai.gov.vn
148 UBND xã Ia Din ubndiadin.ducco@gialai.gov.vn
149 UBND Thị trấn Chư Ty ubndttchuty.ducco@gialai.gov.vn


HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ NHẬN THƯ ĐIỆN TỬ CÔNG VỤ Xem-tai-đay.doc
Nguyễn Văn Tuyến tuyennv.ducco@gialai.gov.vn

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai