Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>
cnnv-(1).jpgI. Chức năng UBND huyện:

 Điều 24 - Luật số: 77/2015/QH13 - Luật tổ chức chính quyền địa phương).

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo UBND huyện
1. Đồng chí Vũ Mạnh Định- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
a)  Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của UBND huyện thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện quy định tại Điều 24, Điều 28, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND huyện theo quy định tại Điều 29, Luật tổ chức chính quyền địa phương.
b) Trực tiếp chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Nội chính; Quy hoạch; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đầu tư; xây dựng; công tác tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cải cách hành chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tham nhũng; thi đua-khen thưởng; xử lý kỷ luật.
c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện, Chi cục thi hành án dân sự, các Đồn biên phòng.
d) Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện; Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đức Cơ; Ban An toàn giao thông; Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Ban Chỉ đạo cải cách hành chính; Ban Chỉ đạo chống thất thu Ngân sách nhà nước và thu hồi nợ thuế; Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ; Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ban Chỉ đạo ISO; Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự; Ban Chỉ huy phòng, chống bạo loạn, khủng bố; Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; Ban Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các Ban kiêm nhiệm khác của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách).
đ) Giữ mối quan hệ phối hợp với: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sư đoàn 320, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị của Trung ương đứng chân trên địa bàn huyện.
e) Chủ tài khoản thứ nhất ngân sách huyện.
g) Phụ trách: Thị trấn Chư Ty và các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn.
2. Đồng chí Trần Ngọc Phận- Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện
a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo điều hành các lĩnh vực, bao gồm: Tài chính; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Thương mại dịch vụ; Khoa học công nghệ; Tín dụng ngân hàng; Giao thông vận tải; Thống kê; Bưu chính, viễn thông; Điện; Tài nguyên-Môi trường; Nông nghiệp; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Định canh - định cư, bố trí dân cư; Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết, ký các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc các lĩnh vực được phân công theo dõi hoặc được ủy quyền.
b) Chỉ đạo, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về ban hành các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công (trừ các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện).
c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh huyện Đức Cơ, Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Đội Công trình giao thông và dịch vụ đô thị, Ban Quản lý chợ, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Chi cục Thống kê, Điện lực Đức Cơ, Đội Quản lý thị trường số 3, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn huyện, các Trung tâm, đơn vị kinh doanh bưu chính, viễn thông, Hạt quản lý đường bộ.
d) Trưởng các ban: Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã; Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khó khăn trong sản xuất kinh doanh đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án đầu tư; Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện; Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ An ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Ban Chỉ đạo tái canh cây cà phê; Ban Chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy rừng; Chủ tịch Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư; Chánh Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; các Ban kiêm nhiệm khác của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch UBND huyện phân công).
đ) Giữ mối quan hệ phối hợp với: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Binh đoàn 15; Các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đóng chân trên địa bàn huyện, các đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện .
e) Giúp Chủ tịch theo dõi chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng và khi được ủy quyền.
g) Chủ tài khoản thứ hai ngân sách huyện.
h ) Phụ trách các xã: Ia Lang, Ia Din, Ia Dơk.
3. Đồng chí Siu Luynh- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
a) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo điều hành các lĩnh vực, bao gồm: Giáo dục-đào tạo; Y tế, Dân số, Bảo hiểm xã hội; Dân tộc; Lao động-Thương binh và Xã hội; Văn hoá thông tin-Thể dục thể thao; Truyền thanh-truyền hình. Trực tiếp chỉ đạo giải quyết, ký các văn bản liên quan đến nội dung đề nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc các lĩnh vực được phân công theo dõi hoặc được ủy quyền.
b) Chỉ đạo, trực tiếp ký và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện về ban hành các văn bản liên quan đến tất cả các khâu trong quá trình triển khai đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ công tác thuộc lĩnh vực được phân công (trừ các văn bản thuộc thẩm quyền riêng của Chủ tịch UBND huyện).
c) Phụ trách và theo dõi các đơn vị: Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Dân tộc; Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá, thông tin và Thể thao, Nội vụ (công tác thanh niên, văn thư-lưu trữ, hội, tổ chức phi chính phủ, địa giới hành chính), Phòng Tư pháp (tuyên truyền pháp luật; trợ giúp pháp lý); Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trường Trung học phổ thông: Lê Hoàn, Nguyễn Trường Tộ, Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Trung tâm Y tế, Hội chữ thập đỏ huyện.  
d) Trưởng các ban: Ban Kiểm tra Quy chế làm việc; Ban Chỉ đạo điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn huyện; Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Ban Chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Ban Quản lý Quỹ đền ơn, đáp nghĩa; Ban chỉ đạo xác nhận người có công; Ban Công tác người cao tuổi; Ban chỉ đạo 24; Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp huyện; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người; Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện; Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia dân số Kế hoạch hóa gia đình; Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu y tế dân số chăm sóc sức khoe ban đầu cho nhân dân; Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục xóa mù chữ; Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước; Ban Chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá; Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐBDTTS giai đoạn 2016-2020"; Chủ tịch Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em; Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật; Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; các Ban kiêm nhiệm khác của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch UBND huyện phân công).
đ) Giữ mối quan hệ phối hợp với: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện; Hội Cựu chiến binh huyện; Hội Nông dân huyện; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện và các tổ chức hội khác thuộc lĩnh vực phụ trách.
e) Phụ trách các xã: Ia Kriêng, Ia Krêl, Ia Kla.
4. Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện:
Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ: Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.
Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; cùng với các thành viên khác của Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân; báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân khi được yêu cầu và trước cơ quan quản lý Nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực được giao phụ trách, cụ thể:
a) Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phụ trách công tác Quân sự; phụ trách theo dõi địa bàn xã Ia Krêl.
b) Trưởng Công an huyện: Phụ trách công tác Công an; phụ trách theo dõi địa bàn thị trấn Chư Ty.
          c) Trưởng phòng Nội vụ: Phụ trách công tác Nội vụ; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Nan.
          d) Chánh Thanh tra huyện: Phụ trách công tác thanh tra; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Kriêng.
          đ) Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phụ trách công tác Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Krêl.        
          e) Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Phụ trách Văn phòng HĐND-UBND huyện; phụ trách, theo dõi địa bàn thị trấn Chư ty.
          ê) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo: Phụ trách công tác Giáo dục và Đào tạo; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Pnôn.
          g) Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng: Phụ trách công tác Kinh tế và Hạ tầng; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Nan.
          h) Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường: Phụ trách công tác Tài nguyên và Môi trường; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Din.
          i) Trưởng phòng Dân tộc: Phụ trách công tác Dân tộc; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Dơk.
          k) Trưởng phòng Tư pháp: Phụ trách công tác Tư pháp; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Kriêng.
          l) Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin: Phụ trách công tác Văn hóa và Thông tin, thể dục thể thao, Truyền thanh-truyền hình; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Din.
          m) Trưởng phòng Y tế: Phụ trách công tác Y tế; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Lang.
          n) Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: Phụ trách công tác Lao động-Thương binh và Xã hội; phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Dom.
          o) Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch: Phụ trách công tác Tài chính-Kế hoạch; Phụ trách, theo dõi địa bàn xã Ia Kla.

III. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban chuyên môn:
1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.
Chức năng, nhiệm vụ: 
tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.
2. Phòng Nội vụ.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.
4. Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.
5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.
6. Phòng Văn hóa và Thông tin.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.
7. Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
8. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn xã.
9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
10. Phòng Dân tộc.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân tộc.
11. Thanh Tra huyện.
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
12. Phòng Tư pháp. 
Chức năng, nhiệm vụ: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.
 


 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai