CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông báo 35/TB-UBND

Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về quy hoạch sử dụng đất huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2030

09/06/2021

6/9/2021

Quyết định 819/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư Đội 20 và 21, Công ty TNHH Một thành viên 72, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 175/QĐ-UBND

175/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Cơ

26/03/2021

3/26/2021

Tờ trình 34/TTr-UBND

Tờ trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai

04/03/2021

3/4/2021

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

02/26/2021

Quyết định 1896a/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ cắm mốc Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư làng Jit Tú (Jit Rông, Jit Tú), xã Ia Din

10/12/2021

12/10/2021

Quyết định 1999/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Cơ

29/12/2020

12/29/2020

Quyết định 1896a/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt hồ sơ cắm mốc quy hoạch chi tiết xây dựng Điểm dân cư thông Đồng Tâm 1, xã Ia Din

10/12/2020

12/10/2020

Quyết định 1999/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt dự toán Dự án: Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đức Cơ

29/12/2020

12/29/2020

Tờ trình 235/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021

14/12/2020

12/14/2020


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai