CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai năm 2020
 
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 QĐ 241/QĐ-UBNDj ngày 25/02/2020 về việc công bố Danh mục chuẩn hoá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trong lĩnh vực văn hoá  
2 Quyết định 352/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
3 Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 1 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và 1 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết huyện (phòng TCKH)
4 Quyết định 389/QĐ-UBND tỉnh ngày 31/3/2020 về việc công bố Danh mục gồm 2 TTHC mới trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
5 Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc công bố Danh mục gồm 5 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19.
6 Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 về việc công bố Danh mục gồm 11 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
7 Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 9 TTHC sửa đổi, bổ sung và 03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
8 Quyết định về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
9 Quyết định về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
10 Quyết định 608/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
11 Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
12 Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
13 Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
14 Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
15 Quyết định số 889/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 15 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
16 Quyết định số 1019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC mới ban hành, 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
17 Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
18 Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới, 02 TTHC được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
19 Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC mới, 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20 Quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
21 Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 03 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
22 Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
23 Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư;  03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai