CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố  tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai năm 2021
 
 
STT Tên thủ tục
1 Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục gồm 02 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
2 Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch Đầu tư;  03 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai 
3 Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  01 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
4 Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnhVề việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới tronglĩnh vực tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
5 Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh  về việc Công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6 Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới và 18 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
7 Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới, 08 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
8 Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9 Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc  công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
10 Quyết định số 717/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới, 07 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
11 Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới; 49 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; 20 thủ tục hành chính bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 05 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố.
12 QUYẾT ĐỊNH số 987/QĐ-UBND ngày 29/10/21 Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh
13 Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 05 thủ tục hành chính mới, 05 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, Thanh tra huyện, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai