CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
Tiếp tục phát huy tốt nhất mọi nguồn lực, tiềm năng và ứng dụng hợp lý các tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất. Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, đẩy mạnh phát triển giáo dục, xoá đói giảm nghèo. Thực hiện tốt dân chủ cơ sở, không ngừng nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ và đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.
 
VỀ KINH TẾ:
1. Sản xuất nông nghiệp:
Tập trung mở rộng diện tích đất canh tác, đi đôi với tăng năng suất cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương. Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn. Khuyến khích nhân dân trồng xen cây ăn trái và rau quả các loại. Phấn đấu 100 % hộ gia đình áp dụng giống mới vào sản xuất. Thu nhập bình quân đầu người đạt 25 triệu đồng/ người/năm vào năm 2020. Hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2025.
Trong chăn nuôi: thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vận đọng nhân dân cải tạo đàn gia súc địa phương bằng cách đưa những giống lai có chất lượng vào chăn nuôi nhằm tăng năng suất và hiệu quả kinh tế cao; phát triển chăn nuôi gia cầm theo mô hình tập trung, tăng qui mô chăn nuôi hộ.
           Nâng cao trách nhiệm và tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản trái phép. Phối hợp với các ngành chức năng của huyện có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn việc vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn xã.
           2.Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ: Tạo điều kiện và khuyến khích nhân dân, nhất là nhân dân ở dọc tuyến đường trung tâm xã, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và dịch vụ như: Nghề mộc dân dụng, kỹ nghệ nhôm sắt, sửa chữa xe máy, may mặc và làm dịch vụ cung cấp hàng hóa thiết yếu và vật tư nông nghiệp.
           3. Xây dựng cơ bản: Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên để xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm phục vụ yêu cầu kinh tế - xã hội. Đồng thời huy động sự đóng góp của nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng một số công trình phục vụ dân sinh. Trong các năm tới đề nghị huyện đầu tư xây dựng một số công trình như:  Sân vận động nhà văn hóa, khu nhà làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. Tăng cường trách nhiệm trọng việc giám sát thi công công trình, nâng cao trách nhiệm của thôn làng trong công tác quản lý, sử dụng công trình.
          4. Tài chính: Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách, đưa công tác quản lý và điều hành ngân sách đi vào nề nếp. Thực hiện công khai, minh bạch trong thu chi ngân sách; Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng ngân sách. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách như thuế buôn chuyến, thu khác NS, phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch huyện giao
           5. Tài nguyên môi trường: Tăng cường công tác quản lý đất đai, thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2020 đã được huyện phê duyệt. Đẩy mạnh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiến hành quy hoạch các khu dân cư, gắn với việc giao đất cho nhân dân xây dựng nhà ở. Rà soát, bổ sung quy hoạch đất để  xây dựng Sân vận động của xã. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết tranh chấp của nhân dân về đất đai.
         
 
II. VĂN HOA XÃ HỘI
1. Về giáo dục: Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học, phục vụ tốt hơn nhu cầu dạy và học của các trường. Tiếp tục đổi mới công tác dạy và học, thực hiện tốt Cuộc vận động “hai không” và cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 98%, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 98%, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt từ 98% trở lên, đảm bảo an ninh học đường.
          2. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân: Đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Y tế xã và đội ngũ Y tế thôn bản trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng khám và điều trị ban đầu. Thực hiện tốt các chương trình Y tế Quốc gia và Chương trình Dân số KHHGĐ. Phấn đấu tỷ lệ trẻ em trong diện được tiêm chủng mở rộng đạt 100%; trẻ em suy dinh dưỡng xuống  dưới 18%; giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 2%. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, đối tượng chính sách, tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm.
          3. Văn hóa thông tin – thể dục thể thao: Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao từ xã đến thôn, làng để đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí và rèn luyện thân thể của nhân dân. Xây dựng và đầu tư ở mỗi thôn, làng 01 đội bóng đá, 01 đội bóng chuyền và 01 đội văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Đầu tư xây dựng tại xã 01 sân bóng đá, mỗi thôn, làng 01 sân bóng chuyền. coi trọng các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. xây dựng “gia đình văn hóa”, “thôn làng văn hóa”, Phấn đấu hàng năm có 80% số hộ đạt gia đình văn hóa; 100 % thôn, làng đạt danh hiệu thôn, làng văn hóa. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bại trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.
          4. Công tác chính sách xã hội: Chú trọng đến công tác xóa đói giảm nghèo. Phấn đấu năm 2020 không còn hộ thiếu đói, đề nghị cấp trên đầu tư hoàn chỉnh hệ thống nước sạch để đưa vào phục vụ nhân dân. Tiếp tục đề nghị Công ty 75 nhận đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân, đưa thanh niên đi học nghề và xuất khẩu lao động, nhằm ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách để không còn hộ chính sách nghèo.
           5. Công tác dân tộc, tôn giáo: Tập trung hổ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, thay đổi nếp nghĩ, cách làm ăn; giải quyết kịp thời những trường hợp phát sinh về thiếu đất sản xuất, đất ở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công khai minh bạch trong việc lựa chọn đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐND, mặt trận và các đoàn thể.
Làm tốt công tác quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn, hướng dẫn các điểm nhóm Tin lành đăng ký hoạt động và phối hợp tuyên truyền vận động giáo dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Xử lý linh hoạt các vụ việc phát sinh, đấu tranh với những đối tượng lợi dụng hoạt động tôn giáo để làm trái pháp luật.
 
           QUỐC PHÒNG – AN NINH:
1. Quốc phòng:
           Nâng cao cảnh giác cách mạng cho nhân dân, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tăng cường giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân,  gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng và đảm bảo chất lượng. Phấn đấu tỷ lệ dân quân đạt 2,8 % dân số, đảng viên trong Dân quân đạt 10%, đoàn viên trong Dân quân đạt 100%, huấn luyện hàng năm và Diễn tập đạt từ loại khá trở lên. Chi bộ Quân sự hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, xã đạt loại A về quốc phòng an ninh.
          2. An ninh: Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc,  kiên quyết đấu tranh không để các thế lực thù địch, bọn phản động Fulrô lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo kích động, lôi kéo nhân dân phá rối an ninh, biểu tình bạo loạn, vượt biên hoặc xẩy ra điểm nóng trên địa bàn. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh nông thôn, xử lý triệt để các mâu thuẫn, tranh chấp từ thôn, làng gắn với việc tuyên truyền giải thích và thực hiện các chính sách xã hội, nhất là ở những thôn, làng nhạy cảm. Thực hiện tốt các chương trình Quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tội phạm trong thanh thiếu niên. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng ủy đối với lực lượng công an xã. Xây dựng lực lượng công an xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền và bảo vệ nhân dân.
          XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ:
           1. Xây dựng chính quyền:
          Đổi mới hoạt động của HĐND xã, cụ thể là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng Nghị quyết và hiệu quả giám sát. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND, tổ đại biểu HĐND trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt, thường xuyên tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để đề nghị thường trực HĐND, UBND xã giải quyết kịp thời.
          Nâng cao hoạt động của UBND xã để từng bước đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng nâng cao năng lực quản lý và điều hành của thường trực UBND xã, trên cơ sở quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động. Định kỳ hàng tháng, quý, năm phải xây dựng chương trình, kế Hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn. Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân trong việc giải quyết các thủ tục có lợi ích liên quan đến nhân dân.
          2. Xây dựng Mặt trận và các đoàn thể nhân dân:              
          Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể theo hướng phải bám sát thôn làng, gần dân, sát dân hơn nữa, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân; kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra tại cộng đồng dân cư, không để xảy ra điểm nóng. Thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương. Xây dựng và củng cố hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến các thôn, làng vững mạnh. Đẩy mạnh việc thu hút đông đảo các từng lớp nhân dân vào tổ chức Hội, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 90% dân số trong độ tuổi được tập hợp vào tổ chức Hội.      
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Tuyến - 
Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai