CHUYÊN MỤC


 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2020-2025
 
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch đó, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, các công trình xây dựng cơ bản của xã.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện tốt kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục ở xã
3. Lĩnh vực đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội: Thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
4. Về tổ chức chỉ đạo và kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở:
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở xã thông qua việc: Công khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán thu - chi ngân sách của  xã, Công khai các dự án, công trình đầu tư, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn cấp xã.
5. Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự  UBND xã: Nhận thức đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm cho bộ máy UBND xã hoạt động có hiệu quả.
6. Hoạt động của UBND và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND:       Nâng cao hiệu quả hoạt động của tập thể UBND xã, Chủ tịch UBND, các thành viên UBND và cán bộ, công chức chuyên môn của UBND xã, cụ thể: nâng cao chất lượng kỳ họp của UBND xã, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, chủ tịch UBND xã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, phân công rõ trách nhiệm cho các thành viên UBND và quy định rõ trách nhiệm cho từng thành viên, hàng năm đăng ký và thực hiện tốt việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức chuyên môn.
7. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội:
Tổ chức chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy; HĐND xã đề ra trong giai đoạn 2021-2026 trên tất cả các mặt, lĩnh vực, hàng năm cụ thể hóa bằng kế hoạch, giải pháp cụ thể.
Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo AN-QP hàng năm.
Phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đưa xã Ia Dơk đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2030 theo chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã./.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông
Nguyễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai