CHUYÊN MỤC

KẾ HOẠCH: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

31/01/2020

Ngày 22/01/2020, UBND huyện Đức Cơ đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020 trên địa bàn huyện.


Kế hoạch của UBND huyện nhằm thông qua việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần tổ chức thành công Đại hội, sớm đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về truyền thống và những thành tựu cách mạng vẻ vang của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng; củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trong năm 2020. Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử trọng đại các ngày lễ lớn gắn với việc khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đức Cơ đạt được trong những năm qua. Cụ thể hóa các nội dung tuyên truyền, xây dựng các hình thức tuyên truyền trọng tâm, kịp thời trước, trong và sau sự kiện, các ngày lễ lớn; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc qua các thời kỳ đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.
          Các nội dung chính của Kế hoạch truyên truyền trong năm 2020 gồm:
1. Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
2. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020);
3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch);
4. Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2020) và Ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2020);
5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020);
6. Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khách nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020);
7. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945-10/12/2020).
Để tổ chức thực hiện Kế hoạch, UBND huyện đã đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn nội dung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi nội dung tuyên truyền để kịp thời định hướng, chấn chỉnh. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Chú trọng các hoạt động gắn với phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.
Nội dung chi tiết của Kế hoạch 11/KH-UBND xem tại đây.
 
Nguyễn Giang

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai