CHUYÊN MỤC

KỶ NIỆM 78 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

31/08/2023
Kính thưa đồng bào, đồng chí! Những ngày này, hoà chung trong không khí tưng bừng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, đồng bào các dân tộc huyện Đức Cơ đang ra sức thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Hòa chung vào khí thế hào hùng của dân tộc, chúng ta cùng ngược dòng thời gian ôn lại những mốc son chói lọi của mùa thu lịch sử năm 1945.
Untitled.png
Ảnh minh họa
78 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một đã nhất tề vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của lòng yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của nghệ thuật biết nắm bắt thời cơ cách mạng; của năng lực tổ chức và huy động sức mạnh của Nhân dân, quyết đem sức ta mà giải phóng cho ta.
Trong cuộc Cách mạng mùa thu lịch sử ấy, ở thời điểm có tính chất quyết định, Xứ ủy Bắc Kỳ, Thành ủy Hà Nội đã chủ động, táo bạo tìm ra phương thức khởi nghĩa phù hợp, tổ chức thành công các cuộc đấu tranh ngoại giao, vô hiệu hóa kẻ thù để giành được thắng lợi lớn nhất với tổn thất ít nhất. Ngày 19/8/1945, cách mạng thành công tại  Hà Nội.  Đây là tiền đề quan trọng, tạo sức lan tỏa để nhiều tỉnh, thành phố vùng lên khởi nghĩa và khởi nghĩa thành công. Đến ngày 28/8/1945, Tổng khởi nghĩa thành công trên cả nước.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước hàng chục vạn đồng bào tham dự mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do và dân chủ. Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành một Đảng cầm quyền. Từ đây, đất nước, xã hội, dân tộc và con người Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Suốt 78 năm qua, phát huy các bài học của Cách mạng tháng Tám và tinh thần Quốc khánh 2/9 bất diệt, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế; đưa sự nghiệp cách mạng Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đồng thời nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Trong bối cảnh khu vực, quốc tế và cả trong nước có diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu ''diễn biến hòa bình'', "bạo loạn lật đổ", lợi dụng các chiêu bài ''dân chủ, nhân quyền'' để chống phá cách mạng Việt Nam; tình trạng suy thoái về kinh tế, chính trị, tư tưởng... đang ảnh hưởng không nhỏ đến đạo đức, lối sống của một bộ phận người dân. Muốn giữ vững thành quả của Cách mạng Tháng Tám, giữ vững Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, hơn bao giờ hết, chúng ta phải tiếp tục  phát huy những bài học vô giá của cuộc Cách mạng tháng Tám, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.
 
 
                                                                Thanh Tịnh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai