CHUYÊN MỤC

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025

09/08/2019
Vừa qua, UBND huyện ban hành văn bản đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.
STT Nội dung bồi dưỡng Số lượng học viên Hình thức học Số CVCCVC cấp xã Ghi chú
Trong giờ Ngoài giờ
A Năm 2020          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 30 x   10  
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị          
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện          
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 5 x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính 30 x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên 20 x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm 28 x   28  
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp 30 x   20  
7 Các loại hình bồi dưỡng khác 20 x   20  
B Năm 2021          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 20 x   10  
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị          
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện 5 x      
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 5 x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính 20 x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên 30 x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm 30 x   15  
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp 20 x   5  
7 Các loại hình bồi dưỡng khác 10 x   10  
C Năm 2022          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 30 x   10  
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị          
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện 5 x      
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 5 x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính 15 x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên 20 x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm 20 x   5  
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp 5 x   5  
7 Các loại hình bồi dưỡng khác 20 x   20  
D Năm 2023          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 20 x   12  
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị   x      
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện          
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 3 x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính 8 x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên 15 x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm 25 x   10  
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp   x      
7 Các loại hình bồi dưỡng khác   x      
E Năm 2024          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   x      
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị   x      
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện   x      
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng   x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính   x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên   x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm   x      
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp   x      
7 Các loại hình bồi dưỡng khác 30 x   10  
F Năm 2025          
I Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính   x      
II Hoàn thiện kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị   x      
III Bồi dưỡng          
1 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp huyện   x      
2 Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng   x      
3 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên chính   x      
4 Bồi dưỡng kiến thức QLHCNN ngạch chuyên viên   x      
5 Các nội dung đào tạo, bồi dưỡng khác theo vị trí việc làm   x      
6 Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, kỹ năng giao tiếp   x      
7 Các loại hình bồi dưỡng khác   x      
 
Kiều Nhung

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai