CHUYÊN MỤC

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2019

21/03/2019
Năm 2018, với sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã và của các đơn vị quân đội, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Các chương trình, dự án tiếp tục được lồng ghép để tập trung nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình. Mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch về chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới được xây dựng và ban hành sớm đã tạo thuận lợi cho các đơn vị chủ động trong việc tổ chức thực hiện. Các dự án cơ bản đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong cán bộ, công chức và nhân dân; cơ sở hạ tầng thiết yếu ngày càng được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Tiến độ thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới được đẩy mạnh (bình quân năm 2018, các xã tăng 2,5 tiêu chí/xã); công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện, toàn huyện giảm được 895 hộ nghèo so với năm 2017); đã hoàn thành xây dựng mô hình điểm làng nông thôn mới tại làng Sơn, xã Ia Nan để nhân rộng trên toàn địa bàn huyện. Kết quả đến cuối năm 2018, xã Ia Dom và Ia Krêl đạt thêm từ 02 tiêu chí trở lên; các xã còn lại đạt thêm từ 5-10 nội dung tiêu chí.
Untitled.jpg
Ảnh minh họa
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2019. Theo đó phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Ia Dom hoàn thành 19/19 tiêu chí; xã Ia Krêl đạt thêm từ 03 tiêu chí trở lên; các xã còn lại đạt thêm từ 05 nội dung thành phần tiêu chí trở lên.
Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện còn đề ra kế hoạch mỗi xã, thị trấn xây dựng 01 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể là làng Mook Trêl, xã Ia Dom; làng Krêl, xã Ia Krêl; làng Nuk, xã Ia Kriêng; làng Sung Le Tung, xã Ia Kla; làng Nẻh, xã Ia Din; làng Pong, xã Ia Dơk; làng Klũh Yẽh, xã Ia Lang; làng Nú, xã Ia Nan; làng Triêl, xã Ia Pnôn và làng Trol đeng, thị trấn Chư Ty.
Để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019 đã đề ra, Ủy ban nhân dân huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn./.
(Vũ Thủy)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai