CHUYÊN MỤC

Chỉ thị về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai

03/06/2021
Trong thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hoá vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh; Đến nay, toàn tỉnh có 29 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 14 di tích quốc gia, 15 di tích cấp tỉnh, 43 di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng đến năm 2023; nhiều di tích được quan tâm tu bổ, tôn tạo; quần thể di tích Tây Sơn Thượng đạo đang được xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; 1 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia; 3 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia; 23 nghệ nhân được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể.  Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên (trong đó có tỉnh Gia Lai) đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại từ năm 2005.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; đồng thời, thực hiện có hiệu quả các luật, văn bản dưới luật có liên quan; phát huy và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực di sản văn hoá, Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh.
Theo đó  UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan:
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về di sản văn hoá: Tăng cường tuyên truyền Luật Di sản văn hóa ngày 29/6/2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18/6/2009, các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về di sản văn hoá, Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các quy định của pháp luật khác về công tác quản lý di sản văn hoá. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về các di sản văn hoá trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là các di sản đã được xếp hạng, ghi danh; trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch địa phương.
 
Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá: Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các văn bản khác quy định về việc quản lý, bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, rà soát, đề xuất danh mục di tích dự kiến lập hồ sơ khoa học trong giai đoạn tiếp theo. Tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Hằng năm, rà soát, lựa chọn các hiện vật, nhóm hiện vật có giá trị tiêu biểu, đáp ứng tiêu chí để lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định. Hằng năm, các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tại địa bàn, đặc biệt chú ý đến các di sản thuộc Danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia, nhất là Không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên. Duy trì việc tổ chức Festival văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai định kỳ 2 năm/lần. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, khuyến khích các đơn vị thực hiện xã hội hoá nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá trên địa bàn.
 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện chỉ thị này; hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch) trước ngày 15/12 để theo dõi, tổng hợp và chỉ đạo.
                                                                                                       Kiều Nhung
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai