CHUYÊN MỤC

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

18/05/2022
Sáng ngày 13/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Trần Ngọc Phận - Phó Chủ tịch Ủy ban dân nhân huyện chủ trì Hội nghị.
Untitled.png
Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo ra phong trào thi đua mạnh mẽ hoàn thành nhiệm vụ; góp phần tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường làm việc, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của huyện đạt 74,42 điểm, xếp hạng 11/17 huyện, thị xã, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2020.
Cũng tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã khen thưởng 10 cá nhân có thành tích trong Cuộc thi Tìm hiểu công tác cải cách hành chính năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử huyện Đức Cơ năm 2021.
Để phát huy những kết quả đạt được và kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện trong thời gian tới, kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Phận – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực  hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính năm 2022:
- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo Kế hoạch.
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thể chế, tập trung công tác rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế của địa phương.
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại Bưu điện huyện, các xã đưa tất cả các thủ tục hành chính lên hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo thực hiện 100% các văn bản xin lỗi đến tổ chức, công dân khi để xảy ra tình trạng trễ hẹn.
- Đẩy mạnh hoạt động rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, niêm yết, công khai đầy đủ thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và Cổng thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn.
- Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy; rà soát việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo việc quản lý; nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc thực hiện phân cấp và ủy quyền đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện các quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.
- Cải cách công vụ, nâng cao tỷ lệ Công chức, viên chức đạt chuẩn theo tiêu chuẩn của ngạch, chức danh nghề nghiệp, nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ, công chức cấp xã
- Cải cách tài chính công, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.
- Đẩy mạnh xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số; tiếp tục tuyên truyền công tác cải cách hành chính bằng nhiều hình thực, tuyên truyền đến tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
- Thực hiện đúng các quy định của Đảng và Nhà nước về chế độ chính sách, đảo bảo quyền lợi cho các bộ, công chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng CB,CCVC trên cơ sở vị trí, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ và quy hoạch theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của huyện.Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời giờ làm việc, văn hóa công sở đối với đội ngũ CB, CCVC trong thi hành công vụ.
- Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 tại các phòng chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã nhằm nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, bảo đảm công tác lãnh, chỉ đạo và điều hành công việc.
 
Lý Thị Bích Liên
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai