CHUYÊN MỤC

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Đức Cơ năm 2023

06/01/2023

Ngày 30/12/2022 UBND huyện ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023 của huyện Đức Cơ


Untitled.png
Ảnh minh họa
Kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác CCHC trong giai đoạn mới. Tăng cường sự hiểu biết của người dân, tổ chức về CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện TTHC, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện. Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của cơ quan, đơn vị và cá nhân thực hiện nhiệm vụ CCHC.
Theo đó, nội dung tuyên truyền gồm: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tuyên truyền các nội dung theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, của huyện. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản về Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ, công chức, tuyên truyền các mục tiêu và giải pháp của huyện về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của huyện đối với Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (PCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI), Chỉ số chuyển đổi số; Tình hình triển khai các nội dung hiện đại hóa hành chính, trọng tâm là xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong CCHC ở các cơ quan, đơn vị, địa phương. Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình CCHC. Nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc trên môi trường số; tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến, hạn chế giấy tờ. Tuyên truyền, giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC, quy định hành chính, tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với người dân. Các nội dung khác phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của CCHC, khi có văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện cần được phổ biến, thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng tầng lớp nhân dân.
Kết hợp với nội dung tuyên truyền CCHC bằng đẩy mạnh các hình thức tuyên tuyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện/Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn, Hệ thống Truyền thanh - Truyền hình huyện, trang face  book: Cải cách thủ tục hành chính huyện Đức Cơ, Zalo OA Ủy ban nhân dân huyện Đức Cơ; tăng cường tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; tuyên truyền bằng Pa nô, áp phích, tờ gấp, băng rôn… về cải cách hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định thủ tục hành chính; Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về công tác CCHC” dự kiên tổ chứctrong quý III năm 2023.
Bích Liên

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai