CHUYÊN MỤC

Gia Lai: Ban hành kế hoạch tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh.

13/02/2020
Vừa qua, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Gia Lai ký Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch tổng kết Chương trình cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Gia Lai.
Kế hoạch nhằm đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ và các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh và Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020 kèm theo Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh. Xác định rõ nhũng kết quả nổi bật đã đạt được; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; xác định bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển tỉnh Gia Lai trong tình hình mới.
Quyết định này có hiệu lục thi hành kể từ ngày ký.
Chi tiết Quyết định xem Tại đây!
          Nguyễn Giang

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai