CHUYÊN MỤC

dhpt.png
 
Bước vào giai đoạn 2015-2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi và phát triển, là yếu tố thuận lợi cho quá trình phát triển của thị trấn trong những năm tới. Những thành tựu và những kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ đạt được trong 5 năm qua; sự ổn định về chính trị-xã hội là những tiền đề đưa thị trấn ngày một phát triển đi lên.
I- MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung khai thác có hiệu quả thế mạnh và tiềm năng của thị trấn, duy trì và phát triển kinh tế ngày càng ổn định, đi đôi với bảo vệ môi trường, làm tốt công tác chính sách xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông.
II- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
* Về kinh tế: Cơ cấu kinh tế theo hướng nông nghiệp, TM-DV-TTCN. Trong đó: Nông nghiệp chiếm 36%; Phi sản xuất nông nghiệp 25,4%; Tiểu thủ công nghiệp-Thương mại - dịch vụ chiếm 38,6%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt chỉ tiêu huyện giao.
* Về văn hóa-xã hội: Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường 99%; Phấn đấu xây dựng 03 trường đạt chuẩn Quốc gia (Trường TH Kim Đồng, TH Nguyễn Văn Trỗi, THSC Nguyễn Hiền). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hành năm giảm còn 1,2%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11%; Duy trì Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 75-80%; thôn, làng, tổ dân phố văn hóa 70-80%.
* Về Quốc phòng-an ninh: Tỷ lệ giao quân hàng năm đạt 100%; Giữ vững ANCT-TTATXH; giảm tối đa tai nạn giao thông.
* Chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị: 75-80% chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm, không có chi bộ yếu kém; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp đảng viên mới tỷ lệ 20%/năm so với đầu kỳ. Tỷ lệ tổ chức đảng cấp dưới được kiểm tra từ 50% trở lên còn lại 50% tự kiểm tra; tỷ lệ đảng viên được giám sát thường xuyên đạt 100%.
III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1- Kinh tế
1.1- Về sản xuất nông nghiệp: Tập trung thâm canh, cải tạo vườn cà phê già cỗi, giữ vững diện tích cao su, hồ tiêu hiện có, ổn định diện tích trồng lúa nước làng Trolđeng. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng, giá trị sản phẩm, phòng trừ dịch bệnh đối với các loại cây trồng. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.
- Về chăn nuôi: Chăn nuôi theo hướng công nghiệp, mô hình trang trại gắn với việc phát triển kinh tế vườn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng giá trị sản phẩm chăn nuôi chiếm 32% trong tổng giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp. Chú trọng công tác phòng, chống không để xảy ra dịch bệnh, ổn định đàn gia súc, gia cầm.
1.2- Về thương mại - dịch vụ: Tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển thương mại - dịch vụ, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.
1.3- Về xây dựng cơ bản: Huy động tối đa nguồn lực trong nhân dân để cùng với ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn phục vụ phát triển nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2020, thị trấn có 100% các tuyến đường khu dân cư được bê tông hóa, nhựa hóa. Tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác XDCB đảm bảo đúng huy hoạch và kế hoạch-danh mục các công trình hàng năm. Tích cực vận động nhân dân đóng góp làm vỉa hè, chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường. Phấn đấu xây thị trấn lên đô thị loại 4 vào năm 2020.
1.4- Công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực quản lý đô thị và tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường.
1.5- Thu ngân sách: Tập trung chỉ đạo công tác thu, chi ngân sách Nhà nước theo đúng Luật định. Tăng cường các biện pháp để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách huyện giao hàng năm. Phối hợp tốt cùng Mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thu.
1.6- Hoạt động vay vốn ngân hàng: Làm tốt công tác chứng thực vay vốn cho các đối tượng phát triển kinh doanh, sản xuất, phân bổ tốt nguồn vốn giải quyết việc làm và cho các hộ nghèo phát triển sản xuất nhằm xóa đói giảm nghèo.
2- Văn hóa - xã hội
2.1- Giáo dục: Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa giáo dục, tiếp tục nâng cao chất lượng các cấp học, phấn đấu 99% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Quyết tâm giữ vững 03 trường đạt chuẩn Quốc gia và phấn đấu xây dựng 03 trường đạt chuẩn Quốc gia. Chú trọng giáo dục về mặt đạo đức, lối sống, tác phong, nâng cao thể chất và kỹ năng sống; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng và lòng tự hào dân tộc cho học sinh. Đồng thời, quan tâm chăm lo phát triển giáo dục đối với học sinh trong diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
2.2- Y tế: Không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo nghị quyết, tăng cường kiểm tra, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác truyền thông dân số KHHGĐ trong các tầng lớp nhân dân gắn với việc phát triển kinh tế-xã hội… để hạn chế tới mức thấp nhất tăng dân số tự nhiên và tích cực thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
2.3- Văn hóa Thông tin - TDTT: Tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu thư giãn, vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa của nhân dân, nhất là vào các dịp Lễ, tết. Xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tổ dân phố không có tệ nạn.
Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đến năm 2020 có trên 75% hộ gia đình đạt chuẩn “gia đình văn hóa”, 70-80% tổ dân phố, thôn làng đạt văn hóa. Thực hiện các quy định của Nhà nước về “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.
2.4- Về thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện tốt chi trả chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công và các đối tượng chính sách xã hội. Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi giúp đỡ các đối tượng chính sách khi gặp khó khăn, hoạn nạn và những ngày Lễ, Tết. Huy động các nguồn lực để đẩy nhanh công tác giảm nghèo một cách bền vững; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 còn 1,3%, tiếp tục hỗ trợ các hộ cận nghèo thực sự thoát nghèo.
2.5- Công tác dân tộc-tôn giáo: Quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ANCT trên địa bàn.
3- Công tác nội chính
3.1- Quốc phòng-Quân sự địa phương
- Tiếp tục quán triệt và giáo dục các quan điểm của Đảng về nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác quân sự địa phương.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được phân cấp. Làm tốt công tác tuyển quân, giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự vững mạnh, chi bộ Quân sự giữ vững chi bộ TSVM.
- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng Quân sự trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự.
3.2- Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn
- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời các điểm nóng, các tình huống xấu xảy ra.
- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự an toàn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma túy, trộm cắp, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
- Tăng cường công tác quản lý nhân, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng. Giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
4- Xây dựng hệ thống chính trị
4.1- Công tác xây dựng Đảng
* Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng: Tổ chức quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức triển khai tổ chức thực hiện đạt hiệu quả và làm tốt công tác sơ, tổng kết. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nghị quyết. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh và ý thức xây dựng đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, uốn nắn kịp thời những biểu hiện, nhận thức lệch lạc của cán bộ, đảng viên.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với liền thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
* Công tác tổ chức, cán bộ: Làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ hàng năm một cách khách quan, công khai và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính liên tục, tính kế thừa, từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.
- Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chi bộ.
- Tiến hành đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đảm bảo đúng quy định. Phấn đấu hàng năm đạt tỷ lệ Chi bộ Đảng TSVM và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ tiêu Đại hội đề ra, không có cơ sở đảng yếu kém và đảng viên vi phạm tư cách.
- Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới nhất là đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đảng viên nữ. Hàng năm phấn đấu kết nạp tỷ lệ 20% (12 đảng viên/năm trở lên so với đầu kỳ).
- Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 57-QĐ/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác bảo vệ chính trị trong tình hình hiện nay”.
* Công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm Đảng ủy có kế hoạch kiểm tra cụ thể. Đảm bảo hàng năm có từ 50% chi bộ được kiểm tra, 50% chi bộ tự kiểm tra và giám sát thường xuyên đạt 100%. Tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn. Kịp thời xem xét, giải quyết đơn, khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên đảm bảo đúng nguyên tắc quy định của Điều lệ Đảng.
* Công tác Dân vận: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy Đảng. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
4.2- Công tác xây dựng Chính quyền
* Đối với Hội đồng nhân dân: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng của các kỳ họp, các hoạt động giám sát, các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân theo đúng quy chế và Luật định. Tăng cường hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp. Tiếp thu và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả, kịp thời. Chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, nội dung, tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 thành công.
* Đối với Ủy ban nhân dân: Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của cấp trên. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh. Phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân thành viên Ủy ban nhân dân trong chỉ đạo, điều hành phụ trách các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, gắn bó với nhân dân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
4.3- Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biển xã hội theo Quyết định số 217, 218-QĐ/TW và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, nhân dân; tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị…
- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, động viên hội viên, đoàn viên đoàn kết, tương thân, tương ái, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thị trấn trong 05 năm tới rất nặng nề, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhều khó khăn, thách thức; nhưng những thành tựu đạt được trong 05 năm qua là tiền đề vững chắc cho các bước phát triển tiếp theo. Toàn Đảng bộ và nhân dân thị trấn quyết tâm nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ V đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
- Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai