Kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020 tại các xã về xây dựng nông thôn mới trong Quý III/2017.

Kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện giai đoạn 2016-2020 tại các xã về xây dựng nông thôn mới trong Quý III/2017.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 62/TB-UBND, ngày 28/7/2017 về kết luận Phiên họp tháng 7 năm 2017 của UBND huyện; Công văn số 1286/UBND-KT, ngày 21/7/2017 về việc khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2017. 

      Để thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương trong các tháng cuối năm 2017. Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-BCĐNTM, ngày 11/8/2017 về kế hoạch làm việc của Ban chỉ đạo huyện tại các xã về xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong tháng 8 và 9 năm 2017, Ban chỉ đạo huyện sẽ trực tiếp làm việc tại 09 xã trên địa bàn huyện. Cụ thể như sau:
      1. Thành phần tham gia, bao gồm:
      - Ở huyện: Trưởng Ban chỉ đạo (hoặc Phó Trưởng Ban thường trực); lãnh đạo và chuyên viên Cơ quan thường trực Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp-PTNT) và lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Kinh tế-HT; Phòng Văn hóa-TT; Phòng Giáo dục-ĐT; Phòng Lao động-TB&XH; Phòng Tài nguyên-MT; Phòng Y tế; Phòng Nội vụ; Phòng Tài chính-KH; Phòng Tư pháp, Công ty Điện lực Đức Cơ; Công an huyện; Chi cục Thống kê; Ban chỉ huy Quân sự huyện.
       Ở xã: Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch: HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Hội Nông dân, Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Bí thư Đoàn Thanh niên; công chức theo dõi xây dựng nông thôn mới các xã và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý các Chương trình MTQG xã giai đoạn 2016-2020.
        2. Nội dung làm việc tại các xã, sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chính đó là:
      - Đánh giá việc thành lập, xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban quản lý các Chương trình MTQG xã giai đoạn 2016-2020 theo hướng hợp nhất 03 Chương trình (Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và 135).
      - Việc rà soát, điều chỉnh bổ sung Đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 (theo Đồ án quy hoạch đã được UBND huyện phê duyệt năm 2011); đề xuất điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2020 và điều chỉnh, bổ sung Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020.
     - Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Việc thực hiện các nội dung tiêu chí, gồm: Các tiêu chí đã đạt chuẩn; tiêu chí chưa đạt chuẩn; tiêu chí phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2017) theo Quyết định số 1980/QĐ-UBND, ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP, ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp-PTNT; Quyết định số 250/QĐ-UBND, ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh; Quyết định số 392/QĐ-UBND, ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh).
     - Kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, công nhân, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới trong 7 tháng đầu năm; kế hoạch các tháng cuối năm 2017.
     - Tiến độ thực hiện 02 tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2017 (theo Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND huyện); những tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí đề ra trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
      - Kết quả huy động nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 (bao gồm các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp và vốn nhân dân đóng góp); việc áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn xã theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ; Quyết định số 350/QĐ-UBND, ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh.
      - Báo cáo kết quả thực hiện nguồn vốn đầu tư trực tiếp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017 (Vốn Trái phiếu Chính phủ; Đầu tư phát triển và sự nghiệp).
     - Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình; các kiến nghị, đề xuất Chủ tịch UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo, giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra hàng năm và mục tiêu giai đoạn 2016-2020.
     3. Thời gian và địa điểm làm việc:
     - Tại UBND xã Ia Din, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 15/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Lang, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 16/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Kla, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 23/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Nan, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 24/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Dom, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Krêl, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 30/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Dơk, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 31/8/2017.
     - Tại UBND xã Ia Pnôn, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 06/9/2017.
     - Tại UBND xã Ia Kriêng, lúc 07 giờ 30 phút, ngày 07/9/2017.
     4. Tổ chức thực hiện:
     - UBND các xã: Xây dựng báo cáo theo Đề cương gửi kèm, gửi về Cơ quan Thường trực Chương trình xây dựng NTM huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT), thời gian trước 02 ngày Đoàn làm việc tại xã; thông báo các thành phần của xã tham dự họp đúng thành phần và thời gian quy định.
     - Thành viên Ban chỉ đạo huyện: Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi làm việc tại các xã theo kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi và giúp xã được phân công thực hiện các nhiệm vụ; đề xuất giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới trong các tháng cuối năm 2017; Báo cáo tiến độ các tiêu chí theo lĩnh vực ngành phụ trách (bao gồm cả tiêu chí đã đạt và tiêu chí chưa đạt); đề xuất giải pháp để đạt chuẩn các tiêu chí trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
     - Văn phòng HĐND-UBND huyện bố trí phương tiện để Ban chỉ đạo huyện đi làm việc tại các xã; đồng thời, chủ trì, phối hợp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện (Phòng Nông nghiệp-PTNT) thông báo nội dung kết luận chỉ đạo  chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban chỉ đạo huyện tại buổi làm việc với các xã.
     - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo huyện (Phòng Nông nghiệp-PTNT): Theo dõi danh sách các đơn vị tham gia và không tham gia làm việc tại các xã theo kế hoạch; tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả làm việc tại các xã sau kết thúc kế hoạch làm việc./.
Xuân Trường

Quay lại