Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Default news teaser image

Ngày 24/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 567/QĐ-UBND về ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Theo đó, bộ Chỉ số cải cách hành chính được cấu trúc thành 2 nhóm:
Nhóm I: Chỉ số cải cách hành chính cấp sở được đánh giá, xác định trên 8 lĩnh vực, 33 tiêu chí và 59 tiêu chí thành phần (tính cả phần điểm trừ), gồm:
- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị: 3 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thủ tục hành chính: 3 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức: 4 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí;
- Hiện đại hóa hành chính: 2 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;
- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 6 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Điểm trừ: 10 tiêu chí.
Nhóm 2. Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được đánh giá, xác định trên 8 lĩnh vực, 34 tiêu chí và 62 tiêu chí thành phần (tính cả phần điểm trừ), gồm:
- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 7 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại UBND cấp huyện: 3 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Cải cách thủ tục hành chính: 3 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần;
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức: 5 tiêu chí và 10 tiêu chí thành phần;
- Cải cách tài chính công: 4 tiêu chí;
- Hiện đại hóa hành chính: 2 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;
- Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: 6 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần;

Kèm theo 567-QĐ-UBND-signed.pdf

Quay lại