Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của huyện Đức Cơ tăng 1 bậc

Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của huyện Đức Cơ tăng 1 bậc

     Ngày 07/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, huyện Đức Cơ xếp thứ 7 trong toàn tỉnh với chỉ số 68.7 điểm, tăng 01 bậc so với năm 2015. 

     Trong đó, các lĩnh vực có chỉ số cải cách hành chính giữ nguyên và tăng  so với năm 2015: Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hiện đại hóa nền hành chính. Các lĩnh vực khác đều giảm: công tác rà soát, kiểm tra và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính.
Untitled-(2).png
 
     Để duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính thời gian đến; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; rà soát thủ tục hành chính, tránh chồng chéo, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân; căn cứ vào kết quả chỉ số cải cách hành chính vừa được công bố cần rà soát, phân tích những mặt được, chưa được, tìm ra nguyên nhân và có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới.
Thị Minh

Quay lại