Bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2017 cho cán bộ quản lý bậc học mầm non

Bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2017 cho cán bộ quản lý bậc học mầm non

Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 08, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên hè năm 2017 cho cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường mầm non trên địa bàn. 

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào 02 chuyên đề, gồm: Quản lý, cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non; lập kế hoạch phát triển trường mầm non bao gồm kế hoạch dài hạn, kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch năm học, kế hoạch học kỳ, kế hoạch tháng, kế hoạch Hội thi... Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được hướng dẫn về thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau khi được đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường. Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán của các trường mầm non đã viết bài thu hoạch để phục vụ cho việc đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên. Theo kế hoạch, sau khi bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện sẽ tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, lớp bồi dưỡng thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp bối cảnh địa phương và lớp bồi dưỡng chuyên đề hè năm 2017. Mục đích của việc tổ chức các lớp bồi dưỡng này nhằm nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017 - 2018. Từ đó, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn.

Mỹ Duyên - Ngọc Minh

Quay lại