Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành

 Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất điều hành

Nội dung được đề cập tại Quyết định 313/QĐ-NHNN ngày 14/3/2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN và Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Cụ thể, tại Quyết định 313/QĐ-NHNN điều chỉnh giảm các mức lãi suất như sau:

- Lãi suất tái chiết khấu: 3,5%/năm;

- Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 6,0%/năm.

Các mức lãi suất trên giảm 1,0%/năm so với Quyết định 1809/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022.

Còn tại Quyết định 314/QĐ-NHNN (thay thế Quyết định 1813/QĐ-NHNN ngày 24/10/2022), lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm;

- Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.
Trần Thị Ngọc
 

Quay lại