Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước

Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn của Kiểm toán nhà nước

Quyết định 02/2023/QĐ-KTNN ban hành Quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm, kế hoạch kiểm toán trung hạn (KTTH) của Kiểm toán nhà nước có hiệu lực từ ngày 26/3/2023.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, trình tự các bước lập và ban hành kế hoạch KTTH gồm:

- Định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH;

- Tổ chức xây dựng và hoàn thiện dự kiến kế hoạch KTTH;

- Ban hành kế hoạch KTTH.

Trong đó, định hướng, hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH như sau:

- Trước ngày 15/6 hàng năm, Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch KTTH cùng thời điểm ban hành hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiểm toán năm sau, trong đó định hướng một số nội dung chủ yếu về các chủ đề kiểm toán trong giai đoạn 03 năm, các chủ đề thực hiện kiểm toán hàng năm hoặc định kỳ theo quy định; một số nội dung kiểm toán cần quan tâm của Kiểm toán nhà nước.

- Định hướng xây dựng kế hoạch KTTH được thực hiện thông qua việc xem xét, phân tích các thông tin nêu tại Điều 4 Quy định này.
Hồng Quang
 

Quay lại