Điều chỉnh thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

 Điều chỉnh thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Thông tư 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Cụ thể, thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS được quy định như sau:

- Báo cáo định kỳ hàng quý: tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý của kỳ báo cáo.

(Hiện hành tại Thông tư 03/2015/TT-BYT, thời gian thống kê số liệu báo cáo định kỳ hàng quý được như sau:

- Số liệu báo cáo của Quý I được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/3 hằng năm;

- Số liệu báo cáo của Quý II được tính từ ngày 01/4 đến hết ngày 30/6 hằng năm;

- Số liệu báo cáo của Quý III được tính từ ngày 01/7 đến hết ngày 30/9 hằng năm;

- Số liệu báo cáo của Quý IV được tính từ ngày 01/10 đến hết ngày 31/12 hằng năm;)

- Báo cáo định kỳ hằng năm: tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của năm báo cáo.

(Tại Thông tư 03/2015/TT-BYT, thời gian thống kế số liệu báo cáo năm tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hằng năm.)

Thông tư 05/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/5/2023.
Lê Thị Thanh
 

Quay lại