Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ

Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Thông tư 01/2023/TT-BGTVT ngày 07/3/2023 hướng dẫn về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường độ.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Theo đó, việc lựa chọn nhà đầu tư công trình dịch vụ giao thông đường bộ được thực hiện thông qua các hình thức sau đây:

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế khi đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

- Các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước trong trường hợp:

+ Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư 01/2023/TT-BGTVT;

+ Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Thông tư 01/2023/TT-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2023.
Lê Thị Thanh
 

Quay lại