Năm 2023, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn huyện Đức Cơ là 14,0 ha

Năm 2023, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn huyện Đức Cơ là 14,0 ha

UBND huyện Đức Cơ ban hành Kế hoạch số 66/KH-UBND về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Mục đích của chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng các loại cây trồng hàng năm, cây lâu năm hoặc kết hợp nuôi trồng thủy sản để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho người dân.Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp ở một số vùng, khu vực nhằm khai thác được những lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên của từng địa phương, tạo thuận lợi để phát triển nông nghiệp bền vững; hình thành các vùng sản xuất chuyên canh với khối lượng sản phẩm lớn, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, phục vụ tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, thị trấn.
Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn huyện Đức Cơ là 14,0 ha, trong đó:
Chuyển sang trồng dược liệu và cây trồng khác: 9,0 ha (Cụ thể: Xã Ia Pnôn 1,0 ha, Ia Lang 2,0 ha, Ia Krêl 0,5 ha, Ia Dom 0,5 ha, Ia Din 2,0 ha, Ia Kriêng 0,5 ha, Ia Dơk 1,0 ha, Ia Nan 0,5 ha, Ia Kla 1,0 ha
Chuyển sang trồng cây ăn quả (chuối): 5,0 ha (Cụ thể: Xã Ia Pnôn 0,5 ha, Ia Lang 0,5 ha, Ia Krêl 0,5 ha, Ia Dom 0,5 ha, Ia Din 0,5 ha, Ia Kriêng 1,0 ha, Ia Dơk 0,5 ha, Ia Nan 0,5 ha, Ia Kla 0,5 ha).
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Kế hoạch đã đề ra các giải pháp trọng tâm thực hiện:  Tăng cường công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn thực hiện chủ trương việc chuyển đổi diện tích lúa nước không đảm bảo đủ nước tưới cho sản xuất, năng suất thấp, kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy, phương thức sản xuất từ quy mô hộ sang hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất; lấy hiệu quả của sản xuất làm mục tiêu, sản xuất theo kế hoạch và yêu cầu của thị trường để tăng hiệu quả sản xuất. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, đảm bảo chất lượng cây giống và phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư thiết yếu phục vụ sản xuất; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; tổ chức liên kết trong sản xuất, khuyến khích tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư hỗ trợ nông dân sản xuất, hợp đồng thu mua, bao tiêu sản phẩm, thúc đẩy phát triển sản xuất nông sản hàng hóa có mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tăng cường công tác sơ chế, chế biến, gia công sản phẩm... để nâng cao chất lượng nông sản, tăng tỷ trọng hàng hóa nông sản chế biến bằng công nghệ mới. Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác; Lồng ghép các nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, khuyến nông, nguồn vốn khoa học công nghệ và các nguồn vốn khác để hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ, cá nhân tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với công nghiệp chế biến nông sản theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững. Đồng thời, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Các cơ quan, đơn vị có liên quan,  UBND các  xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2023 đảm bảo tiến độ, hiệu quả.
                                                                                Kiều Nhung
 

Quay lại