Huyện Đức Cơ phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Huyện Đức Cơ phấn đấu đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023

Năm 2023, huyện Đức Cơ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và tính cạnh tranh, tiếp tục phát triển các chuỗi liên lết sản xuất, tiêu thụ sản xuất; phát triển các sản phẩm OCOP. Quan tâm, đầu tư xây  dựng cơ bản, đảm bảo giải ngân đúng tiến độ đề ra, đặc biệt trong việc thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy hành chính nhà nước. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2023:
1. Giá trị sản xuất: 6.862,8 tỷ đồng (trong đó: Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: 2.786 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN xà Xây dựng: 1.385,91 tỷ đồng; Giá trị sản xuất dịch vụ: 2.690,9 tỷ đồng).
2. Thu nhập bình quân đầu người/năm: 44,0 triệu đồng.
3. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 928,0 tỷ đồng.
4. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 567.209,0 triệu đồng.
5. Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:
Duy trì và nâng cao 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã còn lại đạt thêm từ 03 nội dung thành phần của Bộ tiêu chí xây dựng NTM trở lên. Duy trì và nâng cao 20 thôn, làng đã đạt chuẩn; phấn đấu đạt thêm 06 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới.
Thị trấn Chư Ty duy trì 40 tiêu chí đa đạt chuẩn đô thị văn minh; tiếp tục xây dựng thêm 06 tiêu chí chưa đạt.
6. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,44%.
7. Số lao động được giải quyết việc làm: 900 người.
8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 47,8%.
9. Tỷ lệ hộ nghéo giảm từ 2,0% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm từ 3,0% trở lên).
10. Số trường học đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 01 trường, lũy kế 30 trường.
11. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi ở cấp trung học cơ sở: 92,0%.
12. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và số bác sỹ/vạn dân: Duy trì 10 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Số bác sỹ/vạn dân: 7,2 bác sỹ.
13. Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 17,2%.
14. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 92,0%.
15. Tỷ lệ dân số dược dùng nước sạch hợp vệ sinh: 97,0%.
16. Tỷ leej dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 55%.
17. Tỷ lệ chất thải sinh hoạt được thu gom và xử lý ở đô thị: 96,25&.
18. Diện tích rừng trồng mới và tỷ lệ che phủ rừng: Trồng rừng (kể cả cây phân tán): 50 ha; Tỷ lệ che phủ rừng: 55,0%.
19. Tỷ lê giao quân đạt: 100% chỉ tiêu được giao.
20. Diễn tập cấp xã đạt loại khá trở lên.
21. Đưa 05 xã ra khỏi diện phức tạp, trọng điểm về an ninh trật tự.
                                                                                              Kiều Nhung
 

Quay lại