Đức Cơ tổng kết công tác tuyên giáo, báo cáo viên năm 2022

Đức Cơ tổng kết công tác tuyên giáo, báo cáo viên năm 2022

Chiều ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, báo cáo viên năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí: Siu Thil - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Phạm Thị Lựu - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì hội nghị.
          Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Y tế, Trung tâm Chính trị, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và thể thao, Bảo hiểm xã hội huyện; các đồng chí Báo cáo viên Huyện ủy khóa VII; Giảng viên kiêm chức cấp huyện; Thường trực đảng ủy các xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các xã, thị trấn.

Untitled.png
Ảnh minh họa
Trong năm 2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng kịp thời và đúng định hướng phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được chú trọng, nhiều băn khoăn, vướng mắc của nhân dân được tiếp thu, giải quyết thấu đáo góp phần quan trọng làm ổn định tình hình, không để phát sinh các sự vụ, sự việc phức tạp. Công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị có những chuyển biến tích cực hơn... Các nội dung thông tin, tuyên truyền mang tính toàn diện, phong phú, kịp thời hơn góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ huyện và nhân dân hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch và triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng kịp thời, hiệu quả được nâng lên. Việc tham mưu xây dựng các báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết; thực hiện các nhiệm vụ cấp ủy giao đảm bảo theo yêu cầu về thời gian và chất lượng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực hơn trong xác định các khâu đột phá, việc đưa nội dung chuyên đề vào sinh hoạt thường kỳ đã được chú trọng triển khai.
Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tiếp tục được nâng cao, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng. Công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng được tổ chức đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy.  Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn, cơ bản đủ về số lượng, chất lượng từng bước nâng lên; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với công việc, có ý thức tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã trở thành lực lượng chủ lực trong công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ và ngày càng có những đóng góp tích cực, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác tư tưởng, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trước các luận điểm sai trái và âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Từ đó đã tạo nên sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
          Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, bổ sung, làm rõ hơn những kết quả nổi bật trong năm 2022; chia sẻ những khó khăn, hạn chế, những bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, báo cáo viên năm 2023.
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Siu Thil ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực của công tác tuyên giáo, báo cáo viên trong năm 2022; đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp và tình hình thực tế địa phương, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; chú trọng khắc phục những hạn chế, tồn tại đã chỉ ra trong năm 2022 nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Huyện cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung hoạt động, phương thức công tác tuyên truyền và bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và nâng cao khả năng dự báo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ bằng những hình thức thiết thực, theo hướng hướng về cơ sở; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Huyện ủy;  nâng cao chất lượng công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; đẩy mạnh việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết thuộc lĩnh vực khoa giáo kịp thời, đảm bảo đúng định hướng chính trị…
 
                                                                       Quốc Đại

Quay lại