CHUYÊN MỤC

gt.jpgI. Giới thiệu chung:
Xã Ia Nan là xã biên giới phía Tây Nam  của huyện Đức Cơ. Xã được thành lập theo Quyết định số   /TCCP ngày 15/10/1991 của Bộ trưởng – Trưởng Ban tổ chức Chính phủ. Xã Ia Nan có diện tích 9.020,3 ha với 10km đường biên giới, đang trong quá trình PGCM, phía ngoại biên giáp xã Pó Nhầy/CPC, xã có 9 thôn, làng, với tổng dân số 1.925 hộ/8.673 khẩu, trong đó dân tộc Jrai 564 hộ/3.126 khẩu (chiếm 36,04%); xã hiện có 235 hộ nghèo (chiếm 12,79%), 101 hộ cận nghèo (chiếm 5,50%); trên địa bàn xã có 2 nhóm đạo: Đạo Tin lành: 219 tín đồ, Đạo Công giáo: 146 tín đồ (chiếm 4,47% dân số).
Ia Nan là xã biên giới của huyện Đức Cơ, cách trung tâm huyện 18 km xã có thuận lợi nhất định về lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2015-2020 xã hướng tới mục tiêu xây dựng xã Ia Nan  là xã đạt chuẩn nông thôn mới, có kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện và nâng cao.

UBND xã triển khai thục hiện có hiệu quả các Nghị quyết của các cấp về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo môi trường kinh doanh, đầu tư thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng và phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Phát triển nhanh, hài hòa các thành phần kinh tế; khuyết khích các thành phần kinh tế đổi mới phương thức hoạt động; mở rộng lĩnh vực ngành kinh doanh theo hướng đa ngành, nghề; đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ để nâng cao nhận thức cho các chuyên môn.

II. Cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức: Các chức danh chuyên môn của UBND xã được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
III. Thông tin lãnh đạo xã:

Untitled.png
Untitled-(1).png
 
Skip Navigation Links.

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai