CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 02/NQ-CP

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020

01/01/2020

1/1/2020

Thông báo 366/TB-VPCP

Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về "Vai trò, hiệu quả tín dụng chính sách trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

15/10/2019

10/15/2019

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT

3499 Quyết định công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ nghiệp và PTNT

11/09/2019

09/11/2019

Công văn 1694/BTTTT-CATTT

Hướng dẫn yêu cầu ATTT cơ bản đối với hệ thống thông tin kết nối vào mạng TSLCD

31/05/2019

5/31/2019

Kết luận 51-KL/TW

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung tương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

30/05/2019

5/30/2019

Kết luận 50-KL/TW

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phcuj vụ sự nhiệp công nhiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

30/05/2019

5/30/2019

Nghị quyết 30/NQ-CP

Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 4 năm 2019

11/05/2019

5/11/2019

Quyết định 274/QĐ-TTg

274 Quyết định Phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia

12/03/2019

3/12/2019

Thông tư 76/2017/TT-BTC

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2013/TT-BTC ngày 04/05/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

26/07/2017

26/7/2017

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT

hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

09/10/2017

27/11/2017


|<<1 2 3 4>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai