CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 2400/UBND-KT

2400 thống nhất xã Ia Dom, Ia Krêl, Ia Nan đủ điều kiện đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

13/12/2019

12/13/2019

Báo cáo 852/BC-UBND

Báo cáo đăng ký kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

13/12/2019

12/13/2019

Quyết định 641/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách trung ương hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

04/11/2019

11/04/2019

Kế hoạch 118/KH-UBND

Kê hoạch Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, làng của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới đến năm 2020 trên địa bàn huyện Đức Cơ

30/10/2019

10/30/2019

Công văn 2233/UBND-KT

Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 02 làng Mook Trêl và làng Krêl đạt chuẩn làng NTM

20/11/2019

11/20/2019

Quyết định 581/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2020

27/09/2019

9/27/2019

Quyết định 103/QĐ-UBND

Về việc phê duyệt danh sách 11 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã An Khê hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018

16/03/2018

16/3/2018

Kế hoạch 18/KH-UBND

Về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018

12/02/2018

12/2/2018

Công văn 410/UBND-NL

Về việc hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng chương trình xây dụng nông thôn mới năm 2018

05/03/2018

5/3/2018

Quyết định 91/QĐ-UBND

Về việc phê quyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C, quy mô nhỏ sử dụng nguồn ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 hỗ trợ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Gia Lai

07/03/2018

7/3/2018


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai