CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 400/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm 2020

05/06/2020

6/5/2020

Báo cáo 297/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện 05 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong CTMTQGXDNTM 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/06/2020

6/3/2020

Báo cáo 295/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và dự kiến nhu cầu giai đoạn 2021-2025

01/06/2020

6/1/2020

Báo cáo 251/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá thực trạng các làng thuộc phạm vi Đề án 1385 phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện

11/05/2020

5/11/2020

Kế hoạch 46/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Đức Cơ năm 2020

16/04/2020

4/16/2020

Báo cáo 179/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

13/04/2020

4/13/2020

Báo cáo 158/BC-UBND

Báo cáo 158/BC-UBND ngày 8/4/2020 của UBND huyện về tình hình thực hiện, giải ngân và nhu cầu vốn để thực hiện giải ngân cho các dự án sử dụng nguồn tiền sử dụng đất tỉnh hỗ trợ CTMTQG XDNTM năm 2019

08/04/2020

4/8/2020

Tờ trình 41/TTr-UBND

Tờ trình 41/TTr-UBND ngày 10/4/2020 của UBND huyện về việc đề nghị phê duyệt danh mục dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện

10/04/2020

4/10/2020

Quyết định 494/QĐ-UBND

Ngày 26/3/2020 UBND huyện ban hành Quyết định 494/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 đợt 1

26/03/2020

3/26/2020

Báo cáo 122/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thông, làng đặc biệt khó khăn khu vực biên giới xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

20/03/2020

3/20/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai