CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 140/NQ-HĐND

Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Chư Ty

20/09/2022

9/20/2022

Nghị quyết 157/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Nghị quyết 158/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Nghị quyết 156/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CT MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022

30/09/2022

9/30/2022

Kế hoạch 153/KH-UBND

KẾ HOẠCH Tổ chức Chợ phiên nông sản an toàn và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2022 trên địa bàn huyện Đức Cơ (lần thứ 2)

30/09/2022

9/30/2022

Kế hoạch 114/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/HU ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch đến năm 2030

27/06/2022

6/27/2022

Quyết định 141/KH-UBND

KẾ HOẠCH Thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện

01/08/2022

8/01/2022

Quyết định 1804/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng năm 2022 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Quyết định 1803/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch vốn đầu tƣ phát triển từ nguồn ngân sách trung ƣơng giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dựng nông thôn mới

04/08/2022

8/04/2022

Kế hoạch 113/KH-UBND

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/HU, ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Huyện ủy Đức Cơ thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Tỉnh ủy khóa XVI về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/06/2022

6/23/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai