CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 279/BC-UBND

BÁO CÁO kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 th n đầu năm 2021 và phương hướng , nhiêm vụ 6 tháng cuối năm 2021

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thành lập Ban Dân tộc HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 04/NQ-NĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban pháp chế HĐND huyện Đức Cơ khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026

21/06/2021

6/21/2021

Quyết định 1936/QĐ-UBND

Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021

24/12/2020

12/24/2020

Báo cáo 267/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị của Hội đồng nhân dân

11/06/2021

6/11/2021

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2021

04/06/2021

6/4/2021

Kế hoạch 91/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn huyện năm 2021

04/06/2021

6/4/2021


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai