CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 237/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố, công khai đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đến năm 2035

26/02/2021

2/26/2021

Công văn 23/TNMT

Thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện

19/01/2021

01/19/2021

Công văn 190/UBND-KT

Danh mục chi tiết kèm theo CV 190/UBND-KT ngày 02/02/2021

02/02/2021

2/02/2021

Công văn 190/UBND-KT

Ngày 02/02/2021 UBND huyện ban hành Công văn số 190/UBND-KT về việc đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021-20215

02/02/2021

2/02/2021

Quyết định 633/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh giai đoạn 2020-2021

18/11/2020

11/18/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

DECISION Regarding the approval of the list of projects calling for investment of the province period 2020 - 2021

20/02/2020

2/20/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

목록 투자자를 선택해야 할 토지이용 투자 프로젝트 (지방 인민위원회의 2020/02/20일에 발행된 제68/QĐ-UBND 호 결정에 따라 첨부)

20/02/2020

2/20/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

投資家選択必要土地使用権がある投資プロジェクト 一覧表 (省人民委員会の2020年02月20日付けの決定第68/QD-UBND号と添付される)

20/02/2020

2/20/2020

Quyết định 68/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2020-2021

20/02/2020

2/20/2020

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai