CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Công văn 1333/UBND-KT

Tình hình triển khai các dự án đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ đã được phê duyệt chủ trương đầu tư

08/07/2022

7/08/2022

Nghị quyết 120/NQ-HĐND

Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

14/07/2022

7/14/2022

Quyết định 1697/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

21/07/2022

7/21/2022

Quyết định 1695/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tƣ công nguồn ngân sách nhà nƣớc năm 2022 (đợt 4)

20/07/2022

7/20/2022

Tờ trình 84/TTr-UBND

Tờ trình về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023

24/06/2022

6/24/2022

Quyết định 1171/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

06/05/2022

5/06/2022

Quyết định 1315/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 3)

18/05/2022

5/18/2022

Nghị quyết 110/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022

28/04/2022

4/28/2022

Báo cáo 203/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023

22/04/2022

4/22/2022

Quyết định 500/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ chi tiết vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 (đợt 2)

17/02/2022

2/17/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai