CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2020
 
 
STT Tên thủ tục
1 QĐ 104 ngày 21/1/2020 về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
2 QĐ 242/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 về việc công bố Danh mục chuẩn hoá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, thị trấn trong lĩnh vực văn hoá, thể thao
3 QĐ  329/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 về việc Công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của trạm y tế xã (lĩnh vực Sức khoẻ Bà mẹ-Trẻ em)
4 Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 25/5/2020 về việc công bố Danh mục gồm 5 TTHC mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19.
5 Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 về việc công bố Danh mục gồm 11 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
6 Quyết định 594/QĐ-UBND ngày 02/7/2020  về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới và bãi bỏ 01 TTHC trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
7 Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
8 Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 26/8/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
9 Quyết định 864/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
10 Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 01 TTHC mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các phường, thị trấn
11 Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn
12 Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn.
13 Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc Về việc công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai