CHUYÊN MỤC

STT TÊN THỦ TỤC LĨNH VỰC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT
1 Cấp bản sao từ sổ gốc   Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận   Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
6 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
8 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
9 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
10 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
11 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
 
12 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000528 Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
14 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
15 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
16 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
17 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
18 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
19 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2.000756. Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
20 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Lĩnh vực Hộ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
21 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
22 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
23 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
24 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
25 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
26 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực Hộ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
27 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
28 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh
29 Xác nhận thông tin hộ tịch Lĩnh vực Hộ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai