CHUYÊN MỤC

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tổ chức bộ máy
 
STT Tên thủ tục Tải về
1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
2 Thủ tục thành lập hội
3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
5 Thủ tục đổi tên hội
6 Thủ tục hội tự giải thể
7 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
8 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
9 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ
10 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
11 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
12 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
13 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
14 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
15 Thủ tục đổi tên quỹ
16 Thủ tục quỹ tự giải thể
17 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
18 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
19 Thủ tuc thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
20 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
21 Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai