CHUYÊN MỤC

Quyết định công bố quy trình giải quyết nội bộ TTHC
 
 
STT Số QĐ - Lĩnh vực-thẩm quyền giải quyết
1 97/QĐ-BDT ngày 18/02/2020 Lĩnh vực Dân tộc - thẩm quyền giải quyết cấp xã
2 97/QĐ-BDT ngày 18/02/2020 Lĩnh vực Dân tộc - thẩm quyền giải quyết cấp huyện (phòng dân tộc)
3 113/QĐ-STP ngày 26/9/2019  LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ  (PHÒNG TƯ PHÁP)
4 88/QĐ-SXD ngày 26/9/2019 LĨNH VỰC XÂY DỰNG (PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG)
5 187/QĐ-SKHĐT NGÀY 15/11/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH)
6 187/QĐ-SKHĐT NGÀY 15/11/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ (PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH)
7 2114/UBND -KT NGÀY 04/11/2019 QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT NỘI BỘ LĨNH VỰC THUỘC PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH PHỤ TRÁCH ĐỀ NGHỊ SỞ PHÊ DUYỆT
8 93/QĐ-SCT NGÀY 26/9/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC CƠ (PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG PHỤ TRÁCH)
9 93/QĐ-SCT NGÀY 26/9/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
10 230/QĐ-SVHTTDL NGÀY 10/8/2020 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN PHỤ TRÁCH)
11  QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN
12 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ
13 101/QĐ-STP NGÀY 09/9/2019 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ
14 229/QĐ-SVHTTDL NGÀY 10/8/2020 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ
15 127/QĐ-STNMT NGÀY 31/7/2020 QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT TTHC VỀ LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP XÃ
16 1025/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2020 CỦA UBND TỈNH PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH XỬ LÝ NỘI BỘ 6 TTHC LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN ( PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN)
17 128/QĐ-STNMT NGÀY 31/7/2020 QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN (PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - VĂN PHÒNG ĐK ĐẤT ĐAI)
18 1039/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt 05 Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
19 1038/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 Quyết định về việc phê duyệt 06 Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 02 quy trình nội bộ  giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch, phổ biến giáo dục pháp luật thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
20 Quyết định số 1210/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
21 Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
22 Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 03 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
23 Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 05/5/2021 của Sở Xây dựng về Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố
24 QUYẾT ĐỊNH só 554/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; đơn vị sự nghiệp công lập; doanh nghiệp nhà nƣớc tỉnh Gia Lai 
25 Quyết định số 805 /QĐ-SLĐTBXH ngày 04/7/2021 của Sở Lao động-TB&XH Phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
26 Quyết định số 719/QĐ-SNNPTNT ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp PTNT về việc phê duyệt Quy trình nội bộ Giải quyết TTHC trong lĩnh vực NNPTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UND các xã, thị trấn
27 Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh về việc Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 21 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 
28 Quyết định số số 58/QĐ-STNMT ngày 12/5/2022 của Sở Tài Nguyên-MT về việc  phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai
29 Quyết định số số 57/QĐ-STNMT ngày 12/5/2022 của Sở Tài Nguyên-MT phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
30 Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 5 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
31 Quyết định số 393/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 30 thủ tục hành chính mới và 26 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32 Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
33 Quyết định số 1323/QĐ-SGDĐT ngày 15 tháng 12 năm 2022 Về việc công bố Quy trình nội bộ giải quyết đối với thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
34 Quyết định số 17/QĐ-STP ngày 10/01/2023 của Sở Tư pháp về việc phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, 16 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai
35 Quyết định số 16/QĐ-STP ngày 10/01/2023 của Sở Tư pháp về việc Phê duyệt 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới, 18 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai
36 Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết đối với 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
37 QUYẾT ĐỊNH số 45/QĐ-STNMT ngày 05/5/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai