CHUYÊN MỤC

Quyết định về việc công bố  tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Gia Lai năm 2022
 
 
STT Số, tên Quyết định
1 175/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
2 20 TTHC cấp huyện kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
3 7 TTHC cấp xã kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 20 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; 07 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 
4 Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành chính mới, 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
5 Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
6 Quyết định số 395/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính mới và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
 
7 Quyết định 626/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 Về việc công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành  cính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
8 Quyết định 687/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 Công bố Danh mục gồm 20 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai