CHUYÊN MỤC

ttgd.png
 
Trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã cụ thể hóa nghị quyết của Đại Hội thành các chương trình, kế họach hàng năm, lãnh đạo thực hiện đạt mục tiêu nghị quyết đề ra; xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, Đảng bộ xã đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp đúng đắn hợp lòng dân đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm sau đều cao hơn năm trước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra; thu ngân sách cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng lên; các giá trị văn hoá truyền thống được bảo tồn và phát huy; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội nhất là chính sách xoá đói, giảm nghèo, công tác dân tộc, tôn giáo; việc triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chú trọng; cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh được nâng lên; tình hình an ninh chính trị được giữ vững, ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đối ngoại nhân dân được quan tâm đúng mức; hệ thống chính trị được kiện toàn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; vai trò điều hành quản lý nhà nước từng bước được hoàn thiện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội ngày càng được phát huy được vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.
 
Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai