CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BÁO CÁO số 18/KH-UBND

báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch số 1567/KH-UB ngày 30/07/2020 của UBND Tỉnh Gia LaiND

09/02/2023

02/09/20223

BÁO CÁO số 111/BC-UBND

BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2022

13/07/2022

7/13/2022

báo cáo Số 72/BC-UBND

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH 6 tháng đầu năm 2022

01/06/2022

06/01/2022

báo cáo Số 80/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng NTM 6 tháng đầu năm

11/06/2022

06/11/2022

Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Văn Tuyến
 - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai