CHUYÊN MỤC

Hoạt động Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện quý I, triển khai nhiệm vụ vụ II năm 2019

02/05/2019
Trong quý I năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện (NHCSXH) tập trung mọi nguồn vốn huy động để mở rộng cho vay, ủy ban nhân dân huyện chuyển 700 triệu đồng nguồn ngân sách địa phương ủy thác cho Phòng giao dịch NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện (tăng 200 triệu đồng so với năm 2018), đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn và đủ điều kiện, đây cũng là giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng tín dụng đen phát triển.
Untitled.jpg
Ảnh minh họa
 Tính đến 31/3/2019, tổng dư nợ của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đạt 277.417 triệu đồng, so với đầu năm tăng 3,9%; các hội đoàn thể, chính quyền địa phương phối hợp với Ngân hàng làm tốt công tác xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn (tỷ lệ thu hồi nợ đạt 84%, nợ quá hạn chiếm 0,13%); tập trung củng cố mạng lưới Tổ Tiết kiệm và vay vốn, chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch xã tại các xã, thị trấn theo văn bản 4030/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc đã được nâng cao (tỷ lệ giải ngân tại xã đạt 100%, tỷ lệ thu nợ tại xã đạt 99,7%, tỷ lệ thu lãi tại xã đạt 97,5%) và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hoàn thành các chỉ tiễu kế hoạch tín dụng năm 2019.
Tuy vậy, hoạt động của Phòng giao dịch NHCSXH huyện trong quý I năm 2019 còn một số tồn tại, hạn chế: huy động tiền gửi dân cư không đạt kế hoạch; nợ quá hạn tăng so với đầu năm cả về số tương đối lẫn tuyệt đối; tình hình hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú chậm được xử lý; Nhiệm vụ quý II năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ động phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát ở cơ sở theo kế hoạch được phân công; Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuỵên truyền và nâng cao ý thức người dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số để giúp người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng đầu tư chăn nuôi, sản xuất; tránh vay “tín dụng đen” lãi suất cao; Phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; tập trung phân tích nguyên nhân nợ quá hạn, nợ đến hạn, các trường họp bỏ khỏi nơi cư trú, lãi tồn đọng cao; tập trung củng cố hoạt động của các Tổ TK&VV nhất là các Tổ TK&VV xếp loại Trung bình để nâng cao chất lượng hoạt động. Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, chính quyền địa phương các xã thị trấn, các thành viên Ban đại diện thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019; Tăng cường huy động vốn tại địa phương để tạo lập nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Tập trung giải ngân các chương trình tín dụng năm 2019 trong quý II;  Nâng cao chất lượng hoạt động của Điểm giao dịch xã theo công văn 4030/NHCS-TDNN ngày 10/12/2014 của Tổng Giám đốc tại 10 xã, thị trấn./.
( Đinh Khoa)

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai